אימות חתימה 📑 ע"י עורך מתמחה בתחום | עורך דין אימות חתימה

אימות חתימה 📑 ע"י עורך מתמחה בתחום

אימות חתימה – בצעו אימות חתימה על ידי עורך דין מקצועי ומהיר.

במסגרת הליך אימות חתימה עורך דין, עורך הדין מאמת את חתימתכם באמצעות חתימתו שלו. המקור החוקי לכך, מנוי בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

מה זה אימות חתימה עורך דין?

אימות חתימה –  עורך הדין מאמת את חתימתכם באמצעות חתימתו שלו. המקור החוקי לכך, מנוי בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, שם נקבע כי אימות חתימת תצהיר תהווה ראיה כשרה בפני בית המשפט.
אימות חתימה בעצם מאשר כי החותם אומר את האמת וידועות לו ההשלכות במקרה שקר.
ציטוט הסעיף:

"15.  (א)  מקום שמותר לאדם על-פי דין, או שנדרש אדם, להוכיח דבר על-ידי תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, יהיה תצהירו בכתב ראיה כשרה, אם הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
          (ב)  האזהרה לפי סעיף קטן (א) תינתן, ונתינתה תאושר על פני התצהיר, על-ידי אחד מאלה:
(1)   שופט;
(2)   דיין בבית דין דתי;
(3)   היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;
(4)   עורך-דין;
(5)   ראש רשות מקומית;
(6)   אדם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים[1]."

מחפשים עורך דין

אימות חתימה | אימות חתימה עורך דין | עורך דין אימות חתימה | אימות חתימה עו"ד

אימות חתימה עורך דין שוטף ובאופן קבוע-

משרדנו עובד עם גופים ועסקים מהגדולים במשק, בין היתר מעניק השירות דנן.

מי מוסמך לאמת חתימת?

אימות חתימה נערך על ידי עורך דין, נוטריון, שופט ועוד…

אימות חתימה | אימות חתימה עורך דין | עורך דין אימות חתימה | אימות חתימה עו"ד

העלות נעה בין 150 ₪ לבין 300 ₪, בהתאם לסוג המסמך, אופיו ותוכנו.
יש חשיבות לתוכן המסמך, לכן אתם רוצים שמי שמאמת אתכם יהיה עורך דין מקצועי.

קיימים סוגים רבים ושונים של מסמכים הדורשים אימות חתימה, בין היתר במסמכים הבאים:
צו ירושה, תצהיר, פתיחת חברה, העברת מניות בחברה, פתיחת חשבון בנק בחברה, הסכמי הלוואה, הסכמי שותפות, תצהיר לעירייה, שימוש ברכב ועוד מסמכים רבים.

תוקף התצהיר ניתן באמצעות אימות חתימת עורך דין על גבי הטופס, זאת לאחר שהחותם הוזהר כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כאמיתי.

לא פעם הוגדר עורך דין על ידי בית המשפט כנאמן בית המשפט – officer of the court.
במסגרת הסמכויות הניתנות לעורך דין, ניתנה לו הסמכות לאמת חתימה, זאת בהתקיים מספר תנאים, בין היתר בדיקת תעודת זהות ואזהרה בהתאם לחוק.

במידה ומדובר באדם המצוי בחו"ל והוא צריך אימות חתימה עורך דין, ניתן לבצע זאת בשני אופנים עיקריים:
הראשון מבניהם הוא לחתום על תצהיר מול קונסול ישראלי בחו"ל וכך אימות החתימה יקבל תוקף.
אפשרות נוספת היא חתימה מול נוטריון עם חותמת אפוסטיל מקורית, על גבי התצהיר או ההצהרה. עדיף לחתום על התצהיר במספר עותקים שהרי יש לשלוח את המקור לארץ.

דוגמאות:

אני הח"מ ______ תעודת זהות _________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
אני החתום מטה מצהיר כי ______________.
ביום ___ שהייתי אצל _____ .
ביום ____ רכשתי מוצר חשמלי מסוג __________.
__________
חתימה
אישור
אני הח"מ, עורך דין _________, מספר רישיון __________, מאשר בזה כי ביום _______, הופיע בפני מר ________ שזיהה עצמו לפי תעודת זהות____________/ המוכר לי באופן אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

_________________
חתימת עורך דין

אני הח"מ ______ תעודת זהות _________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, אני מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
אני החתום מטה בעל מניות בחברת ___________ בע"מ ח.פ.___________ ומוסמך להצהיר בשם החברה.

__________
חתימה
אישור
אני הח"מ, עורך דין _________, מספר רישיון __________, מאשר בזה כי ביום _______, הופיע בפני מר ________ שזיהה עצמו לפי תעודת זהות____________/ המוכר לי באופן אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

_________________
חתימת עורך דין

עריכת תצהיר מקצועי על ידי עורך דין

במידה ואתם נדרשים להכין תצהיר מההתחלה ועד סופו, אז אתם צריכים יעוץ משפטי מקיף ביחס למקרה הספציפי לו אתם נדרשים.
תצהיר כדוגמת התנגדות לביצוע שטר או בקשת רשות להתגונן, הינם תצהירים סבוכים שיש לנהלם באופן ייחודי, כאשר סטייה מהתקנות עלולה לגרום לתצהיר זה ליפול.

אימות חתימה עורך דין אונליין

עקב מגפת הקורונה ותקנות לשעת חירום, ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורך הדין החליטה כי תאפשר אימות אונליין, בכפוף למספר תנאים.
התנאי הראשון הוא כי אימות החתימה יתבצע באמצעות וידאו ויוקלט על ידי עורך הדין.
במסגרת אותה שיחה, עורך הדין יזהיר את הלקוח באופן ההזהרה הבא:
(אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל – תיקון להחלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20)
"הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עורך דין ________________ מספר רישיון ._______, מהכתובת ___________________
מר _______________ הנושא תעודת זהות מס' ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא"ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.
ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.
לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.
חתימת המצהיר_________________;  חתימת עורך הדין ______________".".
לאחר שהלקוח יסכים לאזהרה, ויציג תהודת זהות תקפה + משלוח תמונתה ניתן יהיה לבצע את אימות החתימה.
אך בכל מסמך כזה, תופיע בתחתית התצהיר, אמירה לפיה האימות בוצעה באמצעות היוועדות חזותית וחתימה מרחוק.

מחפשים עורך דין

אימות חתימה | אימות חתימה עורך דין | עורך דין אימות חתימה | אימות חתימה עו"ד

משרדנו מתמחה בתחום האזרחי – מסחרי ומלווה חברות ועסקים בניהול העסקים השוטף, בין היתר בתחום הגבייה, תביעות כספיות, יצירת חוזים והסכמי ספק לקוח.
אימות חתימה עורך דין.

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים ועסקיים מהגדולים במשק.

משרדנו מביא תוצאות באופן עקבי. אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק.

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים:

  • התנגדות לביצוע שטר (לצפייה בטופס)
  • ביטול עיקולים והגבלות
  • הסדר חובות
  • עורך דין הוצאה לפועל
  • כתב הגנה בתביעה בסכום קצוב
  • הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון
  • יצירת צו תשלומים נמוך
  • אימות חתימה

לקביעת פגישה

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

אימות חתימה | אימות חתימה עורך דין | עורך דין אימות חתימה | אימות חתימה עו"ד

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN
בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.