פירוק חברה מרצון

קיימים סוגים שונים של פירוק וחיסול חברות במאמר זה נדבר על פירוק חברה מרצון.

פירוק מרצון – פירוק שמתבצע על ידי חברה שיכולה לעמוד בכל התחייבותיוה או שאינה פעילה ואין לה חובות (חוץ מחובות אגרה).

כל חברה שרשומה בישראל נדרשת לשלם אגרה שנתית גם אם היא פעילה וגם אם לא, כל עוד לא פורקה וחוסלה.

סוגי פירוקים וחיסול חברות

פירוק חברה מרצון / פירוק מרצון – פירוק חברה שיכולה לעמוד בכל התחייבותיה כאמור במאמר זה.

פירוק על ידי בית משפט – במקרים בהם החברה נקלעה לחובות ואינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה – למאמר בנושא זה לחצו כאן

למה פירוק חברה מרצון?

חברה שלא עושים בה שימוש צוברת חובות בגין אגרת חברות ואי הגשת דוחות שנתיים.

כל חברה מחוייבת בתשלום אגרה שנתית והגשת דוחות כספיים.

לכן, החברה צוברת חובות רבים ולחינם, דבר שעלול להכתים את שמכם ברשם החברות.

בשלב מסויים חובות האגרה מועברות למרכז לגביית קנסות לצורך גביית התשלום.

בעלי מניות שאוחזים בחברה עם חובות עלולים לראות שהדבר משפיע על דוח נתוני האשראי.

המעשה הנכון בלשב זה הוא לפעול לפירוק החברה מרצון.

איך מתחילים הליך פירוק מרצון?

פירוק מרצון מתחיל עם כינוס האספה הכללית בחברה, במסגרתה רוב בעלי המניות מחליטים על פירוק החברה.

לצורך פירוק מרצון יש לאסוף את האספה הכללית ולעמוד בתנאים הבאים:

  1. להודיע לאספה הכללית כ 21 ימים לפני מועד האספה על זימון לצורך הגשת בקשת פירוק, בבקשה זו כל המוזמנים רשאים להצביע וליתן את עמדתם ביחס לבקשה.
  2. מזמן האספה נדרש להודיע בהודעה על מהות האספה הכללית וכי עסקינן בזימון לצורך קבלת החלטה בדבר פירוק החברה.
  3. החלטה בדבר פירוק החברה צריכה להתקבל על ידי רוב של 75% מהאספה הכללית.
 

ככל ועסקינן בחברה קטנה בעלת מעל מניות יחיד, אזי שאין צורך בזימון אספה כללית 21 ימים בטרם מועד ההחלטה בדבר פירוק החברה מרצון.

לאחר קבלת החלטה מושכלת ממנים נאמן לצורך הגשת בקשת פירוק. 

ניתן לפנות להליך פירוק מרצון בין היתר עקב העדר פעילות, חוסר כדאיות להמשך החזקת החברה ועוד..

לאחר שקיבלתם החלטה על פירוק החברה מרצון, יש להודיע על כך לרשם החברות. 

משלב זה עליכם לציין זאת בכל חשבונית ופעולה.

זכרו בעמוד זה אנו מדברים על חברות בעלות כושר פירעון, במידה ואתם מעוניינים בפירוק חברה ללא כושר פירעון – לחצו כאן 

פירוק מרצון

הצהרת החברה בדבר כושר פירעון

בהתאם להוראות החוק על בעלי החברה להצהיר על כושר פירעונה.

"סעיף 342כה. תצהיר כושר פירעון יינתן בידי כל הדירקטורים בחברה או רובם, ובו יצהירו כי בדקו היטב את מצב עסקי החברה ולדעתם החברה יכול לשלם את חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה (בפרק זה – תצהיר כושר פירעון)."

במקרה והחברה מגישה תצהיר כושר פירעון כוזב, היא יכולה להיתבע.

 לחלופין הנושים יכולים לבקש להפוך את ההליך מהליך לפירוק חברה מרצון לפירוק על ידי בית המשפט.

מסלולי פירוק מרצון / פירוק חברה מרצון

א. המסלול המקוצר לפירוק מרצון

מדובר במסלול המהיר לפירוק החברה מרצון, מדובר חברה שיכולה לעמוד בכל התחייבותיה ואין לה חובות נוספים (מלבד אגרות).

בשיביל שנוכל לפנות למסלול זה יש לעמוד בשלושה תנאים:
א. החברה לא פעילה.
ב. כל בעלי המניות בחברה הוזמנו לאספה כללית 21 ימים לפני מועד כינוסה.
ג. באספה הכללית כל בעלי המניות החליטו פה אחד על פירוק החברה מרצון.

 

במידה והחברה עומדת בשלושלת העקרונות המפורטים לעיל, ניתן להגיש את הבקשה לפירעון מרצון במסלול המקוצר.

מי נחשבת חברה לא פעילה?

חברה לא פעילה מוגדרת בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999 :

"342מא. חברה לא פעילה, לעניין פרק זה, היא חברה שמתקיימים בה כל אלה (בפרק זה – חברה לא פעילה):

(1)  אין לה נכסים;

(2)  אין לה חובות; לעניין זה לא יראו כחוב, חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכוח תקנות לפי סעיף 44;

(3)  אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מינהליים לפי דין."

 

החוק קובע שאתם צריכים לעמוד בכל התנאים הבאים :

לחברה אין נכסים.
אין לחברה חובות (מלבד חוב אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל בעבורו פטור).


 כנגד החברה לא מתנהלים הליכים משפטיים תלויים ועומדים ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

לצפייה בחוק לחצו כאן 

לאחר הגשת בקשה לפירוק חברה מרצון ועמידה בכל התנאים, רשאי רשם החברות לאשר את הבקשה ללא מסמכים נוספים והחברה תחוסל בתוך 100 ימים, זאת במידה ולא הוגשה התנגדות.

ב. המסלול הרגיל לפירוק מרצון / פירוק חברה מרצון

מסלול זה סבוך מהמסלול המקוצר ודורש זמן רב יותר ליישום, המסלול מתחיל מיישום השלבים הבאים:
בעלי המניות בחברה עורכים אסיפה כללית לקבלת החלטה על פירוק מרצון.
במסגרת האספה מתמנה נאמן שיישם את הליכי הפירוק.
על דירקטוריון החברה לערוך תצהיר כושר פירעון חברה מאומת ע"י עו"ד.
הנאמן יודיע על הליכי הפירוק לרשם החברות וכך גם על מינויו.

שלב שני לפירוק מרצון / פירוק מרצון

הנאמן מיישם את הליכי הפירוק ועורך דוח מסכם.

הנאמן מזמן את בעלי המניות לאספה כללית במסגרתה יתקיים דיון בדוח המסכם.

בתום האספה הנאמן ידווח לרשם החברות על מהות הדיון באספה ויצרף לה את פרוטוקול ודוח המסכם.

פירוק חברה מרצון

לייעוץ משפטי
פירוק חברה מרצון | פירוק מרצון

פטור מאגרה - פירוק חברה מרצון

העיקרון הבסיסי בפירוק מרצון הוא שלחברה אין חובות אפילו לא לרשם החברות (אגרה שנתית). 

זכרו חברה באשר היא חברה מחויבת לשלם אגרה שנתית לרשם החברות גם אם הוגשה בקשה לפירוק וגם אם החברה לא פעלה במשך שנים ולא הודיעו על כך (תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשס”ד-2004).

גם במקרה והחברה נכנסה להליך פירוק מרצון אין זה אומר שהיא פטורה מתשלום האגרה השנתית הקודמת וגם לא העתידית . 

כל עוד האגרה השנתית לא תשלום או לא יינתן פטור לא ניתן יהיה להביא לחיסול החברה והחברה תמשיך לצבור חובות אגרה.

חברה המבקשת לקבל פטור מתשלום אגרה שנתית עקב הפסקת פעילות נדרשת לפנות לרשם החברות בבקשה מפורטת לקבלת פטור (גם בעבור תשלומי עבר), בכפוף לתנאים הבאים:

תיק החברה ברשות המיסים סווג כלא פעיל או סגור.
סטטוס החברה הוגדר כחברה בפירוק מרצון / פירוק חברה מרצון.

הפטור עוגן בסעיף 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001 – לתקנות לחצו כאן – פירוק מרצון.

מה צריך לכלול בבקשה לפירוק חברה מרצון

תצהיר מפורט מהדירקטורים בחברה שם יצוין שהחברה חסרת פעילות וחסרת חשבון בנק.

תצהיר זה חייב להיות מאומת על ידי עורך דין.
אישור ממס הכנסה לפיו החברה סגרה את התיק או לא פתחה כזה.
אישור ממס ערך מוסף לפיו החברה לא חייבת בחובות מס ערך מוסף.

משרדנו מתמחה בהליכי פירוק מרצון ופירוק חברות, רוצים מידע נוסף? צרו איתנו קשר

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

לייעוץ משפטי בפירוק חברה מרצון
פירוק חברה מרצון | פירוק מרצון

פירוק מרצון

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

פירוק חברה מרצון | פירוק מרצון

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

פירוק חברה מרצון

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.